شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۳۴
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
104

شمارهٔ ۳۴

نور ملک ای ملک به نام تو درست
دور فلک ای ملک به دام تو درست
کان ظفر ای ملک به کام تو درست
جان طرب ای ملک به جام تو درست