شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۳۳
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
117

شمارهٔ ۳۳

دولت که همه جهان به سنجر دادست
داند به یقین که خوب و درخور دادست
سنجر که وزارت به مظفر دادست
شک نیست که حق به دست حقور دادست