شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۳۲
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
112

شمارهٔ ۳۲

مخلوق فراوان است الله یکی است
وانجا که حقیقت است درگاه یکی است
هستند ستارگان بسی ، ماه یکی است
بسیار ملک هست ، ملکشاه یکی است