شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۳۰
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
85

شمارهٔ ۳۰

آن ابر که خاطرش به خاطر برق است
وان بحر که خلق در نوالش غرق است
وان شمس که تاج دولتش بر فرق است
طبع و دل و همت رئیس الشرق است