شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۲۶
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
79

شمارهٔ ۲۶

ای شاه زمانه بخت پیروز تو راست
اندیشه و رای عالم افروز تو راست
شمشیر ظفرساز عدوسوز تو را ست
ز انطاکیه تا کاشغر امروز تو را ست