شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۲۲
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
136

شمارهٔ ۲۲

گر نور مه و روشنی شمع توراست
پس سوزش وکاهش من از بهر چراست
گر شمع تویی مرا چرا باید سوخت
ور ماه تویی مرا چرا باید کاست