شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۲۱
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
110

شمارهٔ ۲۱

گر خصم نخواست از حسد کار توراست
ایزد ملکا هر آنچه او خواست نخواست
امروز که راست این سعادت که تو راست
اقبال فزون گشته و خصمان کم و کاست