شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۲۰
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
111

شمارهٔ ۲۰

این ابر که دُرّ شاهوار آوردست
بر شادی جشن شهریار آورده ست
آورده نثار مهرگانی هر کس
او نیز چو دیگران نثار آورده است