شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۹
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
118

شمارهٔ ۱۹

تا شاه گشاده دست بر تخت نشست
دست همه بیدادگران سخت ببست
دستور به دستوری شاه اندر دست
از پای فتاده را همی گیرد دست