شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۸
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
113

شمارهٔ ۱۸

بر خاک سر کوی تو ای عشق پرست
تنها نه منم فتاده شوریده و مست
چون من به سر کوی تو صد عاشق هست
از پای بیفتاده و جان بر کف دست