شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۷
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
105

شمارهٔ ۱۷

ای داده به تو خدای جاه پدرت
خرم به تو میران و سپاه پدرت
گر بی پدرت بماند گاه پدرت
اندی که تویی به جایگاه پدرت