شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۷۲
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
78

شمارهٔ ۱۷۲

لبیک دهد بخت چو آواز دهی
تکبیرکند چو رزم را ساز دهی
آن را که به دست خویش بگماز دهی
اقبال گذشته را بدو باز دهی