شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۷۱
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
57

شمارهٔ ۱۷۱

این مجلس شاه و گل فشان اندروی
خلدست و نعیم جاودان اندروی
وین خانه و این آب روان اندر وی
چرخ است و ره کاهشکان اندر وی