شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۷۰
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
83

شمارهٔ ۱۷۰

ای شاه نگویمت که چون گردونی
زیراکه به قدر و جاه از او افزونی
از قدر و محل همی ندانم چونی
گویی که ز وهم آدمی بیرونی