شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۶۹
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
75

شمارهٔ ۱۶۹

خور گوید کاشکی که زرین تنمی
تا جام شراب شاه شیر اوژنمی
مه گوید کاشکی من از آهنمی
تا نعل ستور شاه گیتی ، منمی