شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۶۸
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
80

شمارهٔ ۱۶۸

زاهد نکند توبه به زهد ای ساقی
هرچند عیان عمل نمود ای ساقی
پرکن قدحی شراب زود ای ساقی
کاندر ازل آنچه بود، بود ای ساقی