شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۶۷
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
52

شمارهٔ ۱۶۷

هر دم زا دمی ا خجسته دیدار تری
با خیل مخالفان نبرد آغازی
هرچند که مهتری نکوکارتری
سَرشان بَدَل گوی همی اندازی