شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۶۶
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
81

شمارهٔ ۱۶۶

هر سال به کار ملک بیدار تری
چون گوی زنی شها و چوگان بازی
هر روز سخی تری و دیندارتری
چوگان ز خمیده قد ایشان سازی