شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۶۵
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
80

شمارهٔ ۱۶۵

ای باخته عشق در جهان با دگری
نوشیده سبک می گران با دگری
در مذهب دوستی روا نیست چنین
من بی تو به غم تو شادمان با دگری