شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۶۴
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
43

شمارهٔ ۱۶۴

در بر ملکا دل توانگر داری
دریای محیط است که در بر داری
تا برکف جام و بر سر افسر داری
مه بر کف و آفتاب بر سر داری