شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۶۳
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
57

شمارهٔ ۱۶۳

از بهر جمال چهرهٔ همچو پری
دستت به سوی آینه تا چند بری
از بس که همی به آینه درنگری
بر چهرهٔ خویشتن ز من فتنه تری