شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۶۱
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
88

شمارهٔ ۱۶۱

دامی که در آن دام شکارم کردی
در حلقهٔ او تو بیقرارم کردی
ای فتنهٔ روزگار در حسرت خویش
انگشت نمای روزگارم کردی