شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۶۰
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
80

شمارهٔ ۱۶۰

شاها در فتح بر تو بگشاد خدای
منشور ظفر به تو فرستاد خدای
چون عالم بر تو راست بنهاد خدای
هرچ آن پدرت خواست تورا داد خدای