شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۵۸
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
47

شمارهٔ ۱۵۸

افروخته دولت شه عالم رای
ملک افزای است و عدل گستر همه جای
زین دولت عدل گستر ملک افزای
جشم بد خلق دور داراد خدای