شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۵۷
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
47

شمارهٔ ۱۵۷

پروین و ستارگان گردون پیمای
اندر شب هجر تو نجنبند ز جای
گویی توکه دست هجرت ای بزم آرای
دارد به فسونی هر یکی را بر پای