شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۵۳
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
52

شمارهٔ ۱۵۳

خورشید بر آسمان نپیماید راه
زان گونه که بر زمین سپه راند شاه
جز شاه ملکشاه به یک نیمهٔ ماه
از دجله به جیحون که کشیدست سپاه