شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۵۲
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
71

شمارهٔ ۱۵۲

ای شاه چو آسمان کمان داری تو
وز تیر ستارهٔ روان داری تو
نشکفت که شاهی و جهان داری تو
تا دست زده در آسمان داری تو