شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۵۱
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
71

شمارهٔ ۱۵۱

ای کرده سپهر و اختران یاری تو
فخرست جهان را ز جهانداری تو
مستند مخالفان ز هشیاری تو
بخت همه خفته شد ز بیداری تو