شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۵۰
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
46

شمارهٔ ۱۵۰

ای نور مه از جمال رخسارهٔ تو
ای ظلمت شب ز خال رخسارهٔ تو
هرگز نفسی مباد کاین دیدهٔ من
خالی بود از خیال رخسارهٔ تو