شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۴۹
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
76

شمارهٔ ۱۴۹

خصمی که بر او فسوس کرد اختر او
او را عملی داد نه اندر خور او
گر عهد تو بشکست دل اندر بر او
سرّ دل او گشت قضای سر او