شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۵
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
113

شمارهٔ ۱۵

کوه از صف ترکان ملک گردد پست
ز ایشان به هنر یکی و از خصمان شصت
در مجلس و میدان شه حورپرست
دارند نهاده جام و جان برکفِ دست