شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۴۸
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
84

شمارهٔ ۱۴۸

سروی که بنفشه برگل آمد بر او
اقبال رسانید به گردون سر او
ماییم به مهر و دوستی در خور او
فرماندهٔ عالمیم و فرمانبر او