شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۴۶
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
95

شمارهٔ ۱۴۶

زین فتح که کرد شاه در کشور چین
هم ملک همی نازد و هم دولت و دین
هر مملکتی که هست بر روی زمین
بوالفتح ملکشاه کند فتح چنین