شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۴۵
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
76

شمارهٔ ۱۴۵

ای برده به شمشیر همه ملک تگین
آورده همه ملک تگین زیر نگین
پیروزی و نصرت تو بر روی زمین
آرایش دولت است و افزایش دین