شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۴۴
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
50

شمارهٔ ۱۴۴

ای شاه جهان دو گوشهٔ روی زمین
در قبضهٔ ملک توست تایوم الدین
تیغ تو همی کند شبیخون و کمین
یک ساله بر آن گوشه و یک ساله بر این