شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۴۳
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
83

شمارهٔ ۱۴۳

ای حیدر و جمشید به شمشیر و نگین
دارندهٔ دولتی و دارندهٔ دین
در ملک تو همچو آفتابی به یقین
او هفت فلک دارد و تو هفت زمین