شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۴۲
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
51

شمارهٔ ۱۴۲

ای شاه زتو تخت همی نازد و زین
وز دولت تو داد همی یابد دین
تا روی زمین گرفته ای زیر نگین
خصمان تو رفته اند در زیر زمین