شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۴۰
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
75

شمارهٔ ۱۴۰

نازید به گرز گاوسار افریدون
در دست تو گرز شیر سارست کنون
از تو فرق است تا به افْریدون چون
چونانکه ز شیر شرزه تا گاوِ زبون