شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۳۹
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
78

شمارهٔ ۱۳۹

ای چرخ کمر مبند برکینه من
بگزار حق خدمت دیرینهٔ من
آسایش سینهٔ مرا درمان کن
کاسایش سینه هاست در سینهٔ من