شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۳۵
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
45

شمارهٔ ۱۳۵

هر شاه که داشت دولت و بخت جوان
هر دو یله کرد و خود برون شد زمیان
ایزد چو تو را کرد شهنشاه جهان
هر دو به تو داد وگفت جاوید بمان