شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۳۱
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
73

شمارهٔ ۱۳۱

ای گوی زَنَخ سخن ز کویت گویم
وی موی میان ز عشق مویت مویم
گر آب شوم گذر به جویت جویم
ور سر و شوم به پیش رویت رویم