شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۳۰
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
75

شمارهٔ ۱۳۰

گه سرو بلند حله بوشت خوانم
گه ماه تمام باده نوشت خوانم
ارزان بخری و رایگان بفروشی
ارزان خر و رایگان فروشت خوانم