شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۳
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
98

شمارهٔ ۱۳

ای جام تو آب و آتش ناب شراب
ای خون عدو ز آتش شمشیر تو آب
گه آتش را کنی تو از آب نقاب
گه بفروزی ز روی آب آتش ناب
یازنده تر از روزشماری ای شب
تاریک تر از زلف نگاری ای شب
از روز همی یاد نداری ای شب
گویی که سپیده دم نداری ای شب