شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۲
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
106

شمارهٔ ۱۲

در زلف تو آویخته دلبندی ها
پیش خردت خیره خردمندی ها
در دل دارم که بندگیهات کنم
تا خود چه کنی تو از خداوندی ها