شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۲۸
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
51

شمارهٔ ۱۲۸

گرچه دل و سینه کان گوهر دارم
رخساره زرنج هر دو چون زر دارم
کان بستهٔ زلف ماه دلبر دارم
وین خستهٔ تیر شاه سنجر دارم