شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۲۳
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
83

شمارهٔ ۱۲۳

ای تیغ تو با قوت مریخ و زحل
رای تو چو آفتاب در برج جَمَل
گر خصم تو بر چرخ گریزد به مثل
در دامن عمر او رسد دست اجل