شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۲۲
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
49

شمارهٔ ۱۲۲

سقای ملک گرفت چنگ اندر چنگ
ساقی بنهاد بادهٔ مرجان رنگ
هنگام صبوح ای ملک با فرهنگ
از ساقی باده خواه و از سقا چنگ