شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۲۱
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
82

شمارهٔ ۱۲۱

ای کرده همه جهان ز ناپاکان پاک
هرگز نبود تو را ز ناپاکان باک
ای خسرو پاک پیکر ازگوهر خاک
ای گوهر پاک احسن الله جزاک