شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۲۰
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
49

شمارهٔ ۱۲۰

چشمی دارم ز اشک پیمانهٔ عشق
جانی دارم ز سوز پروانهٔ عشق
هر روز منم مقیم درخانهٔ عشق
هشیار همه جهان و دیوانهٔ عشق