شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۱۹
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
46

شمارهٔ ۱۱۹

تا دید زمانه در دلم غایت عشق
در پیش دلم همی کشد رایت عشق
گر وحی زآسمان گسسته نشدی
درشان دل من آمدی آیت عشق